|
Ασπρίδης Γεώργιος (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής 
Τηλέφωνο:  2410-684544
e-mail : aspridis@teilar.gr

Ο Γιώργος Ασπρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής «Διοίκησης Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στους Ανθρώπινους Πόρους» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι. Θεσσαλίας Τ.Τ. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, με ειδίκευση στη Διοικητική Επιστήμη, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου έλαβε και το Διδακτορικό του Δίπλωμα το 2004.  Το θέμα της Διατριβής του ήταν «Σύγκριση των Συστημάτων για την Αξιολόγηση της Απόδοσης του Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς».

Έχει διδάξει στα Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και Πειραιά, ως μέλος Σ.Ε.Π. στο Ε.Α.Π. και ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Συνεργάτης στο Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ. του Ε.Κ.Π.Α. Είναι Επισκέπτης Καθηγητής στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος Ersamus+. Διδάσκει σε σεμινάρια ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Έχει διατελέσει αξιολογητής στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., τόσο για την πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων όσο και των ΚΕ.Μ.Ε. και στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ. (Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ.) του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. Είναι ιδρυτικό μέλος του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, καθώς και άλλων επιστημονικών φορέων.

Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα για την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, του ανθρώπινου δυναμικού, την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκέντρωση. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η οργανωσιακή κουλτούρα, ο οργανωτικός σχεδιασμός και μεθοδολογικά ζητήματα σχετικά με τη δημόσια διοίκηση, οι σχέσεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr